Sociálně aktivizační služba a podpora rodin v registru SPOD

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách


Jsme služba pomáhající rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v prevenci sociálního vyloučení a při sociálním začleňování. Naším cílem je, s co největší možnou mírou samostatnosti, posílit sociální fungování a rodičovské kompetence rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci jim vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte.

Služba je určená rodinám s dětmi a těhotným, například:

 • rodičům, kteří jsou na výchovu dětí sami,

 • rodičům, kteří si nevědí rady s výchovou a vzděláváním dětí (např. záškoláctví, příprava do školy),

 • rodinám, které nevycházejí s rodinným rozpočtem,

 • rodičům ve stresu („mám pocit, že je toho na mě moc“),

 • rodičům, kteří se chystají na návrat dětí z náhradní rodinné péče (ústavní nebo pěstounská péče),

 • rodičům, kterým hrozí odebrání dětí,

 • rodičům, kteří odcházejí z azylového domu,

 • nabízíme podporu mladým rodičům,

 • rodinám, kde je člen domácnosti se zdravotním postižením,

 • rodičům, kteří již nejsou aktivními uživateli návykových látek (drogy, alkohol…),

 • rodinám, které procházejí rozvodem či rozchodem, neočekávaným těhotenstvím/ mateřstvím, náhlou změnou, která ovlivní rodinnou situaci, vážným onemocněním.

Nabízíme:

 • podporu a provázení při stabilizaci nepříznivé sociální situace,

 • poradenství v oblasti výchovy a péče o dítě,

 • podporu vzdělávání, spolupráce se školou, školní přípravy,

 • poradenství v oblasti zaměstnání, finanční gramotnosti, státní sociální podpory, hmotné nouze a při hospodaření s rodinným rozpočtem,

 • podporu v oblasti bydlení –jeho hledání a udržení,

 • podporu při podávání návrhů či žádostí na úřady, doprovod na jednání,

 • zprostředkování kontaktu s odborníky,

 • odpolední klub pro děti zaměřený na školní přípravu,

 • právní konzultace,

 • psychologické poradenství,

 • materiální pomoc formou oblečení, hraček, domácích potřeb,

 • potravinovou pomoc,

 • finanční podporu potřeb dětí, např. zájmových kroužků, školních pomůcek, letních táborů, apod.

Provázíme rodiny tak, aby:

 • dokázaly nahlédnout a překonat svoji obtížnou situaci,

 • uměly řešit své problémy samostatně,

 • si zlepšily vztahy v rodině,

 • si zlepšily rodičovské dovednosti,

 • lépe vyšly s rodinným rozpočtem,

 • se dokázaly rozhodnout, co a jak budou dělat (lepší práce s informacemi),

 • získaly nové dovednosti (práce s PC a internetem…),

 • dokázaly samostatně vyjednávat na úřadech,

 • přijaly odpovědnost za svá rozhodnutí.