Komunitní centrum Routa – Jurta

Aktuální informace naleznete na našich facebookových stránkách ZDE

 

Aktuální informace nelaznete na našich facebookových stránkách ZDE

 

Od 1. 7. 2019 realizuje Rodinné centrum Routa, z.s.projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost s názvem Komunitní centrum Routa – Jurta (reg. číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009866). Projekt je zaměřen na rozvoj komunitní sociální práce a podporu komunitního života v Čelákovicích a okolí. 

Cílem projektu je podpora komunitního života a integrace min. 220 sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob z Čelákovic a okolí prostřednictvím komunitní sociální práce a vzájemně propojených aktivit probíhajících v komunitním centru ROUTA - JURTA s kapacitou 60 osob, rozvojem dobrovolnictví, propojeností  navazujících  sociálních služeb a  spoluprací dalších organizací. Projekt je v souladu se schválenou strategií CLLD MAS Střední Polabí a má podporu města Čelákovice.

Inovace projektu spočívá zejména v jeho ucelenosti a komplexnosti, realizace je navržena tak, aby odpovídala lokálním podmínkám města v blízkosti Prahy a území MAS Střední Polabí. Projekt se zaměřuje na konkrétní problémy osob soc. vyloučených či ohrožených soc. vyloučením, se kterými žadatel při své práci dostává do kontaktu, vychází ze zkušeností z praxe zavádění komunitní sociální práce v Čelákovicích.

Cílové skupiny: obyvatelé Čelákovic a okolních obcí

Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Osoby se zdravotním postižením

Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku

Rodiče samoživitelé

Osoby ohrožené předlužeností

Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

Imigranti a azylanti

Uchazeči o zaměstnání

Termín realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Místo realizace projektu: RC ROUTA, z.s., Sedláčkova 107, Čelákovice, Středočeský kraj, okres Praha – východ

Cíle: Projekt si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení a mírnit jeho dopady prostřednictvím komunitní sociální práce

V projektu probíhá realizace uceleného souboru navzájem propojených aktivit komunitní sociální práce.

Základní spojovací prvek projektu představuje provoz Komunitního centra ROUTA – JURTA. Účastníci projektu mohou trávit příjemné chvilky na zahradě Routy či v jurtě, a to v otevíracích hodinách pro veřejnost. Dále mohou navštěvovat Komunitní centrum při řadě jednorázových, skupinových i pravidelných akcí dle předem avizovaného programu.

Podporováno je zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti a doplňkových aktivit Komunitního centra ROUTA – JURTA (např. vzdělávací, enviromentální, kulturní a skupinová setkání – dle zájmu komunity). 

Za účelem poskytování základního sociálního poradenství júčastníkům projektu k dispozici odborná pracovnice, a to každé úterý od 9.00 hod do 13.00 hod..

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.