Manažerská akademie pro ženy

Projekt RESTARTUJ KARIÉRU S ROUTOU!

Manažerská akademie pro ženy (MAŽ)

Vzděláváme, radíme, motivujeme, inspirujeme, sdílíme…“

MAŽ je intenzivní motivačně - vzdělávací program pro ženy, které mají potenciál pro práci v manažerských pozicích a hledají uplatnění ve vedoucích pozicích či již získaly pracovní zkušenosti z nižších a středních manažerských pozic a chtějí se ve svých manažerských dovednostech dále rozvíjet. Program je realizovaný v rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU! financovaným OP Zaměstnanost. Jedná se o intenzivní tříměsíční program, který zahrnuje přednášky, workshopy, mentoring, koučing a další rozvojové aktivity.

V čem je náš vzdělávací program jiný?  Nejedná se pouze o přednášky či semináře, cílem je individuální intenzívní práce s každou účastnicí tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu posílení manažerských kompetencí a vědomé změny v oblasti manažerských dovedností, posílení sebevědomí a sebeuvědomění, práce na svých hodnotách a prioritách, potenciálu, skloubení pracovního, rodinného a osobního života. Nezbytnou součástí programu je individuální kariérové poradenství, koučování, mentoring ze strany zkušených manažerek, ale i předávání zkušeností, vzájemné sdílení a inspirace od ostatních účastnic. Všechna setkání jsou vedena zážitkovou, praktickou a interaktivní formou.

Každá účastnice před vstupem do MAŽ prochází nejprve individuálním kariérním poradenstvím, jehož cílem je analýza dosavadní profesní kariéry, definování hodnot, cílů a priorit v rozvoji kariéry, posouzení předpokladů, schopností a dovedností vzhledem k vedoucí pozici a poradenství/koučing v dalších individuálních tématech dle potřeby účastnic. Dalším krokem je účast na Bilanční a pracovní diagnostice zaměřené na manažerský potenciál a absolvování Development Centra s cílem zjistit podstatné osobností a pracovní charakteristiky a předpoklady pro práci v manažerské pozici, odhalit úroveň svých kompetencí zvládat konkrétní reálné situace v prostředí na vedoucí pozici a zároveň si tyto kompetence v simulovaných příkladech trénovat, a především definovat svoje rozvojové a vzdělávací potřeby. Výstupem bude individuální SWOT analýza a poskytnutá individuální zpětná vazba každé účastnici. Účastnice poté absolvují sérii intenzívních praktických seminářů a workshopů na různá témata, jako např. manažerské role ženy ve vedoucí pozici, specifika žen v managementu, mužský a ženský princip nejen při řízení lidí, jak si vybírat, řídit a motivovat svůj tým, principy pozitivního leadershipu, projektové řízení, harmonizace práce a soukromého života, řízení stresu a syndrom vyhoření, komunikační dovednosti jako klíč k úspěšnému řízení, prezentační dovednosti, efektivní vedení porad, time management a řízení priorit, emoční inteligence aj.

Součástí MAŽ je i mentoring, kdy každá účastnice má možnost být mentorována seniorní manažerkou – mentorkou, která jí bude poskytovat a předávat cenné zkušenosti, rady a informace z praxe. Mentorovaná účastnice tak bude mít možnost v průběhu mentoringu získat podporu a informace o možnostech řešení různých situací vycházejících ze zkušenosti mentorky, součástí mentoringu může být i tzv. stínování.

Všechny aktivity jsou provázané, logicky na sebe navazují a vzájemně se doplňují tak, aby účastnice mohla získat komplexní podporu pokud jde o přístup k zaměstnání, kariérní postup, vzdělávání a nácviku dovedností a sladění pracovního a soukromého života a přístup k informacím z praxe. Všechny aktivity programu odráží individuální přístup a zohlednění specifických potřeb.

Program je ukončen společným závěrečným setkání účastnic, mentorek, lektorů a organizátorů MAŽ při předávání best practices, networkingu a společném sdílení o tom, „jak na to“ být úspěšná a šťastná ve vedoucí pozici i v rodině. Celá akademie je opět ukončena závěrečnou individuální konzultací pro posouzení rozvoje manažerského potenciálu, splnění očekávání, přehodnocení individuální SWOT analýzy a nastínění dalšího směřování účastnice.

Metody použité v Manažerské akademii kladou důraz na individuální přístup, propojení s praxí, kombinaci výkladu s praktickým nácvikem dovedností, efektivní zpětnou vazbu, ale také osobní prožitek, sdílení, uvědomění si individuálních kvalit účastnic, posílení jejich sebevědomí a především motivace k tomu, že lze uspět v náročné vedoucí pozici a zároveň skloubit pracovní a rodinný život tak, aby byly spokojené.

Workflow aktivit v rámci programu KA 7 Manažerské akademie pro ženy a navazujících klíčových aktivit projektu:

  

Semináře a workshopy povedou naši lektoři Ing. Lucie Jakubcová (LJ), Mgr. Ing. Lenka Vajsarová (LV) a Ing. Lukáš Jakubec (LJC). Všechny semináře a workshopy budou vedeny interaktivní, zážitkovou a kreativní formou a budou úzce propojeny s praxí. K tématům budou připraveny výukové manuály.  

II. BĚH

Celý program se uskuteční v období od 16. 2. do 24. 5. 2018, a to s následujícím harmonogramem:

1. Individuální kariérové poradenství pro vstup do Manažerské akademie – průběžně, příjem přihlášek do MAŽ ukončen 10.1.2018, Infocentrum Kariérový ReStart.

2. Bilanční a pracovní diagnostika, pozor, uskuteční se již v lednu,  v jednací místnosti RC ROUTA, LV
15. 1. 2018, 18:00- 21:00 a 17. 1. 2018, 8:30 - 11:30

3. Development centrum (DC) + úvodní setkání účastnic – pouze jeden termín, účast je nezbytnou podmínkou pro zapojení do programu, 16. 2. 2018 (pátek) od 8:30 do 15:00, LJ, LV

4. Individuální rozhovory – zpětná vazba z bilanční diagnostiky a DC, individuální SWOT analýza – individuální termíny v období od 2. 3. – 9. 3. 2018, LJ, LV. 

5. Semináře a workshopy, vždy 8:30 – 15:00

Žena jako manažerka, 10. 3. 2018 (sobota), LJ
Komunikační dovednosti jako klíč k úspěšnému řízení pro ženy, 23. 3. 2018 (pátek), LV
Sestavování, motivování a vedení týmů, 6. 4. 2018 (pátek), LJ
Efektivní organizace času a řízení priorit pro ženy, 14. 4. 2018 (sobota), LV
Prezentační dovednosti I., 20. 4. 2018 (pátek), LV
Prezentační dovednosti II., Efektivní vedení porad, 27. 4. 2018 (pátek), LV
Projektové řízení v kostce, 4. 5. 2018 (pátek), LJC
Emoční inteligence pro ženy ve vedoucí pozici, 12. 5. 2018 (sobota), LV
Work-life-balance, pracovní stres a psychická odolnost, syndrom vyhoření, 18. 5. 2018 (pátek), LJ, LV

6. Mentoring – nepovinné, průběžné setkávání s mentorkou v max. rozsahu 6 hodin dle individuální domluvy, od 16. 2. do 24. 5. 2018

7. Závěrečné společné setkání a slavnostní zakončení programu, „Snídaně se šéfkou“ – předávání know-how, best practices, networking – závěrečné společné setkání lektorů, účastníků a mentorů, předání certifikátů v týdnu 22. – 24. 5. 2018, 9:00 – 11:30, přesné datum a místo bude upřesněno co nejdříve.

8. Závěrečné individuální kariérové rozhovory, SWOT analýza, evaluace, další směřování – individuálně dle domluveného termínu, od 28. 5. do 15. 6. 2018

Doprovodné hlídání dětí

Pokud budete mít zájem, můžete v rámci programu využít doprovodného hlídání Vašich dětí, a to při výukových dnech, které se budou konat v pátek od 8:00 do 15:30. Hlídání zajistíme také při závěrečném setkání (Snídaně se šéfkou). Vaše děti budou hlídat pracovnice Mateřského centra Čelákovice. Místo hlídání upřesníme před začátkem programu. Upozorňujeme, že děti musí být pro hlídání způsobilé, tzn., že musí zvládnout pobyt bez přítomnosti matky. Hlídání bude časově poměrně náročné, proto prosím pečlivě zvažte, zda to Vaše dítko zvládne. Pokud by pečovatelky shledaly, že dítě pro hlídání způsobilé není, měly byste mít „v záloze“ alternativní řešení tak, aby Vaše účast v programu nebyla narušena.

ReStartuj kariéru s ROUTOU! Vzdělávací, poradenský a motivační projekt napomáhá rozvíjet kompetence pro úspěšný vstup na trh práce, podporuje slaďování pracovního, rodinného života a soukromého života, podporuje ženy ve vedoucích pozicích, vzdělává v oblasti informačních technologií a jazykových dovedností.

Projekt je financovaný z prostředků EU, OP Zaměstnanost, realizovaný RC Routa, z.s.

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.