Audit RP pro zaměstnavatele

Audit rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života

Audit byl nabízen firmám, které byly příjemci mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa pro pečující osoby. Projekt provedl celkem čtyři tyto audity.

Audit měl pomoci zaměstnavatelům ze soukromé i veřejné sféry v rozvoji rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v personálních a souvisejících politikách. Audit se zaměřoval na vnitřní organizační procesy, personální politiku, firemní kulturu a komunikační procesy, které jsou pro fungování programů slaďování a rovných příležitostí klíčové. Hodnotil je z hlediska dopadu na možnosti slaďování zaměstnanců a zaměstnankyň a rovné příležitosti. Audit také přispěl k vyhledání slabých a silných míst v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života a zlepšil tak postavení všech zaměstnanců a zaměstnankyň ve firmě. Audit měl také poukázat na porušování platné legislativy v pracovně-právních vztazích, pokud se takové porušování ve firmě objevilo.

 

Cílem auditu bylo:

- popsat stávající situaci v organizaci z hlediska rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života

- identifikovat dobré praxe u zaměstnavatele a silné stránky personální politiky

- identifikovat slabá místa u zaměstnavatele

- vytvoření akčního plánu – doporučení pro rozvoj organizace v oblasti slaďování a rovných příležitostí

I když se audit zaměřoval specificky na oblasti slaďování a rovných příležitostí, dotýkal se nutně celkové firemní kultury, personální politiky a komunikačních procesů. Výsledkem implementace doporučení bylo proto celkové zefektivnění procesů ve firmě a vyšší transparentnost zaměstnaneckých politik. Dobře aplikované principy politiky slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí rovněž umožňily kvalitní a efektivní hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců a zaměstnankyň, které není postaveno jen na hodnocení délky pobytu v zaměstnání, ale na pracovních výsledcích a výstupech.

 

Fáze auditu

Audit se skládá z několika fází, které na sebe navazují a které kombinují řadu kvantitativních a kvalitativních technik.

Přípravná fáze: fáze, ve které jsou stanoveny kontaktní osoby a pracovní tým složený z osob externího evaluátora a zástupců zaměstnavatele. Tato fáze zahrnuje také představení samotného auditu a jeho průběhu vedení organizace (desk research).

Analytická fáze: fáze analýzy interních materiálů, směrnic, firemní kultury, personální politiky a komunikačních procesů.

Fáze zjišťování na místě: provedení fokusních skupin, individuálních rozhovorů a případného dotazníkového šetření (ve velkých firmách od 100 zaměstnanců).

Fáze zpracování dat: zpracování dat z desk research a dat získaných na místě. Konzultace dílčích výsledků s týmem zaměstnavatele, následuje aktualizace doporučení a závěrů na základě získané zpětné vazby.

Zaměstnanci a zaměstnankyně
Zdroj foto: goldenray_eu via Compfight cc

Využívané metody

Dotazníkové šetření

Focus groups

Individuální face-to-face a telefonické rozhovory

Studium dokumentů a firemních materiálů

Pozorování

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření podává základní přehled o dění ve firmě a postojích zaměstnanců a zaměstnankyň k situaci v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí. Otázky v dotazníkovém šetření směřují na spokojenost s možnostmi pro slaďování a s možností využívání různorodých opatření na podporu slaďování a rovných příležitostí a také na to, zda by zaměstnanci a zaměstnankyně chtěli využívat konkrétní opatření ve společnosti, kde průzkum probíhá.

Focus grops

Focus groups jsou specifickou výzkumnou metodou. Spočívají v diskuzi, řízené zpravidla školeným profesionálem, která má za cíl prozkoumat postoje, názory, mínění veřejnosti, často v souvislosti s marketingovým výzkumem, průzkumem spotřebitelských návyků, k určení účinnosti reklamy a podobně. Vedle získávání slovních informací je důležité také sledování skupinové dynamiky a non-verbálních signálů, ochoty a míry otevřenosti, případně strachu o daných tématech komunikovat a sdílet své zkušenosti s ostatními. Pro audit se doporučuje provádět separátní focus groups s osobami na a po mateřské/rodičovské dovolené, pracujícími rodiči (především menších dětí) a osobami v manažerských pozicích. Počet focus groups závisí opět na velikosti firmy a jejích demografických specifikách. Výsledkem je zpráva z focus groups. Výběr osob pro realizaci focus groups závisí na rozhodnutí auditorské společnosti a souhlasu dané osoby.

Individuální face-to-face a telefonické rozhovory

Individuální rozhovory jsou prováděny především s osobami, které zastávají odborné a vedoucí pozice a mají vliv na vytváření personálních a souvisejících politik ve společnosti. Tento typ rozhovorů jednak slouží k získání základních informací pro realizaci focus groups, ale rovněž jsou zdrojem ověřování a srovnání některých získaných dat z focus groups. Rovněž jsou důležitým zdrojem pro pochopení procesů a struktury ve společnosti.

Studium dokumentů a firemních materiálů

Tento sekundární výzkum se soustředí na studium dokumentů relevantních pro pochopení organizačních a manažerských procesů ve firmě a pro pochopení základních principů personální politiky. Jedná se např. o tyto dokumenty: pracovní řád, směrnice, etický kodex atd. Studium dokumentů probíhá v první části auditu. V analytické fázi a fázi vyhodnocování dat dochází také k návrhům změn a úprav v dokumentech a směrnících, aby byly ve firmě nastaveny pozitivní podmínky pro rozvoj slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí.

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.