Otevřené nízkoprahové orientační a komunikační kurzy

Aktivita zaměřená na adaptaci, sociokulturní orientaci a seznámení s používáním českého jazyka na nízkoprahové úrovni pro zvládnutí základních komunikačních dovedností.

Cílem kurzů je seznámit osoby z Ukrajiny s životem v ČR, obvyklými pravidly chování a tradicemi. Kurzy probíhají na principu svépomocných skupin, kde probíhá vzájemná sociální a emocionální podpora, prevence pocitů izolovanosti a osamocení, sdílení informací, rad a zkušeností, podpora adaptace.

Obsah kurzů je zaměřen na situace typu představování, předávání kontaktů, zjišťování informací, jednání na úřadech, u lékaře, ve škole, v bance, nakupování atd. Probíhá praktický nácvik komunikačních dovedností v českém jazyce a rozšiřování slovní zásoby.

Skupinové kurzy několikrát týdně v podvečerních hodinách v prostorách RC ROUTA. Pro více informací a přihlášení kontaktujte naše informační centrum. 

Nejedná se o výuku českého jazyka - přehled o místně dostupných jazykových kurzech obdržíte v našem informačním centru.Діяльність, спрямована на адаптацію, соціокультурну орієнтацію та ознайомлення з використанням чеської мови на низькому пороговому рівні для оволодіння базовими комунікативними навичками.

Метою курсів є ознайомлення вихідців з України з життям у Чеській Республіці, загальними правилами поведінки та традиціями. Курси побудовані за принципом груп самодопомоги, де відбувається взаємна соціальна та емоційна підтримка, запобігання почуттю ізоляції та самотності, обмін інформацією, порадами та досвідом, підтримка адаптації.

Зміст курсів зосереджений на таких ситуаціях, як знайомство, передача контакту, з'ясування інформації, спілкування з владою, лікарем, школою, банком, покупками тощо. Передбачено практичне відпрацювання навичок спілкування чеською мовою та розширення словникового запасу.

Групові заняття кілька разів на тиждень у вечірній час у приміщенні РЦ ROUTA. Для отримання додаткової інформації та реєстрації звертайтеся до нашого інформаційного центру

Це не курс чеської мови - для отримання інформації про доступні мовні курси, будь ласка, зв'яжіться з нашим інформаційним центром.