Realizace OPZ+ v MAS Střední Polabí

Projekt je financován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000119

Doba realizace: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2025

Realizátor: MAS – Střední Polabí, z.s.

V projektu chceme zajistit rozvoj komunitních aktivit, podporu neformálně pečujících, podpořit drobné místní rozvojové projekty a podnikatelské aktivity. Zaměříme se na hlavní specifikum našeho území, a to je velké množství mladých rodin, které se na území přistěhovaly a jejichž počet kvůli plánované výstavbě v území ještě poroste. Jsme mladé území, proto chceme vytvořit plán prorodinné politiky. V průběhu projektu budeme mapovat potřeby cílových skupin i vyhodnocovat navržená opatření.

Partneři projektu:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Komunitní centrum U Podivena

Rodinné centrum ROUTA, z.s. – Komunitní centrum Routa

Římskokatolická církev Čelákovice – Komunitní centrum  Fara

Cílem projektu je maximálně využít stávající místní zdroje v území k posilování aktivního začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci, aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. K tomu maximálně využít činnost komunitních center v území, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci, sdílení zkušeností. Nemalým úkolem je rozvíjet činnost svépomocných skupin, jejich aktivit, zapojení nových obyvatel do komunitního života v obcích a zvýšit schopnost obyvatel při řešení jejich problémů a naplňování potřeb.

Zároveň prostřednictvím projektu budou podpořeni neformálně pečující, protože je v území rozvinutá podpora pro ně (o lidi pečující o osoby s demencí, s mentálním postižením, osoby v terminálním stádiu života, o osoby s autismem atd.).

Cílem projektu je rovněž vytvořit dílčí strategický plán, který bude vycházet z existujícího komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2020 - 2024 a bude zaměřen na rodiny, protože se jedná o nejvýznamnější počet obyvatel a pokud bude vytvořen plán prorodinné politiky, který mapuje problémy a situace rodin, lépe bude v budoucnu zacílena i finanční podpora pro jeho realizaci (ať již díky zapojení místních samospráv, díky dotacím z kraje, národních zdrojů nebo dalšími svépomocnými a komunitními aktivitami). Jednou z plánovaných aktivit je i mapování potřeb rodin a osob sociálně vyloučených a nebo sociálním vyloučením ohrožených a zajistit síťování poskytovatelů sociálních služeb, místních samospráv, komunitních center, rodinných center do společné platformy.

 

Vedoucí projektu:

Bc. Barbora Roušarová: rousarova@strednipolabi.cz, telefon 774 842 464

 

Koordinátorka projektu:

Ing. Lenka Tomsová: tomsova@strednipolabi.cz, telefon 725 975 155


Kontaktní osoby za RC ROUTA, z.s.:

Mgr. Jana Krausová: jana.krausova@rc-routa.cz, telefon 605 228 444

Dagmar Šnoblová, DiS., vedoucí Komunitního centra Routa: dagmar.snoblova@rc-routa.cz, telefon 606 660 421