Náš tým

Bc. Jana Luhanová, Dis. - jana.luhanova@rc-routa.cz, 774 402 929 - vedoucí SPOD - maminka čtyř dětí, pěstounka. Několik let pracovala ve spotřebitelské organizaci jako poradkyně a koordinátorka projektů, lektorovala semináře pro podnikatele i spotřebitele, publikovala na webu i v odborném tisku. Od roku 2010 v Routě vede projekty pro náhradní rodiny. Vystudovala VOŠ sociální právní Jahodovka a VŠZaSP sv. Alžbety obor sociální práce. V současné době v Routě koordinuje práci s náhradními rodinami a v několika pěstounských rodinách také pracuje jako klíčová pracovnice. S manželem lektoruje přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, aktivně se podílí na osvětě pěstounské péče rozhovory v médiích apod. 

Bc. Jana Frantíková, Dis. - jana.frantikova@rc-routa.cz, 778 063 939 - klíčová pracovnice v rodinách - je maminkou dvanácti dětí, z toho sedmi dětí v pěstounské péči. Má zkušenosti z výchovou dětí  romského etnika i dětí zdravotně znevýhodněných. Řadu let podporuje rodiny, které přijaly dítě do náhradní rodinné péče. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a odborných textů zaměřených na problematiku ohrožených dětí. Své mnohaleté zkušenosti maminky-pěstounky předává na seminářích a besedách náhradním rodičům, odborníkům a veřejnosti.Jana je reálná žena, která ví, že děti i rodiče mají své limity a přesto věří, že péče i o problémové děti má smysl. Jde životem s důvěrou, že příběhy mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si původně představovali.  

Lucie Hájková, Dis. - lucie.hajkova@rc-routa.cz, 777 406 289 – klíčová pracovnice v rodině -  vystudovala střední školu sociálně právního zaměření a VOŠ sociálně právní. 16 let pracovala jako sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené. V RC Routa pracuje od roku 2013. Je maminkou 3 dětí a práci s dětmi se věnuje i ve svém volném čase jako dobrovolník v občanském sdružení Modletice sobě, kde se podílí na pořádání letních táborů a víkendových akcí pro děti.  

Mgr. Lenka Slováková, PhD. - lenka.slovakova@rc-routa.cz, 776 152 929 - klíčová pracovnice a koordinátorka služeb pro pěstouny - vystudovala fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích a několik let pracovala v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky jako vědecký pracovník. Po mateřské dovolené se rozhodla změnit profesi a nyní studuje Vyšší odbornou školu sociálně právní. V RC Routa má na starosti vzdělávání a služby pro pěstouny a v několika rodinách je klíčovou pracovnicí. 

Mgr. Jana Vachková - jana.vachkova@rc-routa.cz, 777 762 929 - klíčová pracovnice v rodinách - vystudovala střední pedagogickou školu a poté magisterský obor vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP v Ústí nad Labem. Je maminkou 3 dětí. Dětem se vždy věnovala i profesně, pracovala  v dětském domově, ve školní družině a v mateřských školách. Po absolvování kurzů muzikoterapie vede v Routě rodinné bubnování. Věnuje se také čelákovickým seniorům v klubu KLUS.

Bc. Martina Šplíchalová, Dis. - martina.splichalova@rc-routa.cz, 771 172 688 - klíčová pracovnice v rodinách - pracovala jako referent investičního bankovnictví, poté jako vychovatelka, lektorka kroužků a asistentka pedagoga v ZŠ Zvole, Centrum Břežánek a MŠ Vestec. Od roku 2017 pracuje jako tzv. „profesionální pěstoun“ – Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD). Absolvovala mnoho kurzů a výcviků: od základů první pomoci přes workshopy o výchově až po odbornou přípravu „Hlavní vedoucí dětských táborů“. Dosažené vzdělání: Osvědčení o rekvalifikaci – Péče o děti ve věku od 3 do 15 let, Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Vystudovala VOŠ sociální právní Jahodovka a VŠZaSP sv. Alžbety obor sociální práce. Má 3 děti. Co si Martina  myslí o dětech ? „Věřím, že každé dítě je jedinečné ať je jakékoliv a je důležité se jim věnovat v každém věku“ 

Jiřina Maleňáková, DiS. - jirina.malenakova@rc-routa.cz, 775 760 024 - dlouhá léta pracovala v korporátním prostředí různých odvětví. Díky tomu, že se sama stala adoptivní maminkou, začala se více věnovat oblasti náhradní rodinné péče a rozhodla se změnit profesi. Nyní studuje VŠZaSP sv. Alžbety -  obor sociální práce, absolvovala mnoho seminářů, kurzů, podílí se na osvětě adopce formou předávání zkušeností na přípravách pro budoucí náhradní rodiče, píše články a spolupracuje na dalších projektech v této oblasti. V současné době má v RC Routa na starosti koordinaci služeb pro osvojitele