Přehled vnitřních předpisů RC Routa pro výkon SPOD

Mapa předpisů RC Routa pro výkon SPOD

(standard 4c)


Zásady a základní informace

Poslání a zásady činnosti

Popis materiálně technického vybavení pro poskytování sociálně právní ochrany dětí

Pravidla a postupy pro odmítnutí poskytnutí sociálně – právní ochrany

Organizační struktura

Postup při podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování  sociálně právní ochrany

 

Interní směrnice

Interní směrnice pro předcházení střetu zájmů pracovníků a klientů

Interní směrnice pro předcházení porušování základních práv a svobod klienta

Interní informace - kapacita klíčových pracovnic

Interní směrnice pro kvalifikaci, práva a povinnosti zaměstnanců

Interní směrnice pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

Interní směrnice pro spolupráci s dobrovolníky a stážisty

Interní směrnice pro hodnocení zaměstnanců

Pokyny pro vytváření Individuální plánu vzdělávání zaměstnanců

Systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců

Interní směrnice pro supervizi

Směrnice pro revizi naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně právní ochrany

 

Metodiky

Metodika podpory navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými

Metodika doprovázení rodiny klíčovým pracovníkem

Metodika uzavírání dohod o výkonu PP a hodnocení cílů dohody

Metodika vytváření plánu pobytu dítěte v rodině

Metodika pro informování orgánů, osoby pečující a dítěte o průběhu výkonu sociálně právní ochrany

Metodika vedení spisu klienta

Pravidla pro předávání případů

Pravidla pro předávání a sdílení informací v rámci organizace

Metodika krizové a naléhavé situace