Postup při podání stížnosti

Každý má právo podat stížnost nebo připomínku k aktivitám organizace Rodinné centrum Routa, z.s..

Stížnost či připomínku je možné podat:

Písemně:

Ústně:

Stížnost či připomínku je možné podat anonymně či s uvedením jména a kontaktních údajů, pokud chce být ten, kdo podnět podává informován o způsobu jeho vyřízení.

Lhůta pro vyřízení stížnosti či připomínky je 30 dní od jejího přijetí.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či připomínky je možné podat proti rozhodnutí odvolání do 30-ti dní od jejího vyřízení.

O odvolání proti rozhodnutí vedoucí rozhoduje Rada organizace.

Proti rozhodnutí rady je možné podat stížnost ke Krajskému úřadu středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, či na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1376, 128 00 Praha 1.

Dále je možné se obrátit s podnětem na Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 15000 Praha 5 nebo na Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.