Aktivity projektu

Realizace projektu byla 31. 8. 2022 úspěšně ukončena. Celkem se do projektu zapojilo 106 osob, z nichž 85 zvýšilo díky účasti v některém z našich kurzů svou kvalifikaci. Blahopřejeme a děkujeme za vaši účast!

ReStart klub

Osm navazujících intenzívních setkání pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na úspěšné začlenění na trhu práce, pro úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po rodičovské dovolené a pro ženy hledající uplatnění na trhu práce. Praktické, interaktivní, zážitkové workshopy, sdílení zkušeností, sebeuvědomění a nácvik dovedností 

Témata: hledání svého potenciálu, nasměrování – vize, hodnoty a priority, podpora akceschopnosti, nácvik dovedností k hledání a získání zaměstnání, komunikační dovednosti, emoční inteligence, slaďování rodiny a práce 

Manažerská akademie pro ženy

Vzdělávací program pro ženy, které mají potenciál pro práci v manažerských pozicích a hledají uplatnění ve vedoucích pozicích či již získaly pracovní zkušenosti z nižších a středních manažerských pozic a chtějí se ve svých manažerských dovednostech dále rozvíjet. Program byl realizovaný v rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU! financovaným OP Zaměstnanost. Jedná se o intenzivní čtyřměsíční program, který zahrnuje přednášky, workshopy, mentoring, koučing a další rozvojové aktivity.


V čem byl náš vzdělávací program jiný?  Nejednalo se pouze o přednášky či semináře, cílem byly individuální intenzívní práce s každou účastnicí tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu posílení manažerských kompetencí a vědomé změny v oblasti manažerských dovedností, posílení sebevědomí a sebeuvědomění, práce na svých hodnotách a prioritách, potenciálu, skloubení pracovního, rodinného a osobního života. Nezbytnou součástí programu bylo individuální kariérové poradenství, koučování, mentoring ze strany zkušených manažerek, ale i předávání zkušeností, vzájemné sdílení a inspirace od ostatních účastnic. Všechna setkání byla vedena zážitkovou, praktickou a interaktivní formou.


Témata: žena jako manažerka, pracovní stres, harmonizace práce a rodiny, komunikační dovednosti, time management, emoční inteligence aj., včetně mentoringu, development centra, kariérového poradenství a diagnostiky manažerského potenciálu

Angličtina pro firemní praxi

Večerní kurz pro všechny, kteří se chtěli posunout z kategorie „pasivních“ angličtinářů do kategorie „aktivních“. Kurz byl úzce propojen s praxí, s oblastí vstupu na trh práce a reflektoval aktuální požadavky a současné trendy.

Kurz byl určen pro účastníky s minimálně mírně pokročilou úrovní angličtiny (B1). 

Témata: životopis a výběrové řízení, obchodní jednání, telefonování, emaily a řešení problémů, marketing a produkt, etika, networking, vyjednávání, prodej a náklady, obchodní cesta, schůzky a jednání, prezentace

Před zahájením kurzu účastníci absolvovali vstupní poradenství a on-line jazykový test pro zjištění úrovně znalosti angličtiny s cílem přizpůsobit výuku jazykové úrovni skupiny i jednotlivců. 

Počítačový restart

Kurz nabízel praktické řešení aktuálních potřeb a současných požadavků trhu práce a firemního prostředí, jeho struktura zahrnovala jak typické, nejčastěji využívané nástroje (MS Office), tak aktuální nástroje v oblasti virtuální kanceláře a prezentace na internetu. Jeho cílem bylo usnadnění adaptace v novém pracovním prostředí či odstranění bariéry při vstupu na trh práce po RD nebo při změně pracovní pozice.

Kurz byl určen pro osoby s minimálně mírně pokročilou úrovní vstupních znalostí (nebyl vhodný pro úplné začátečníky).

Témata: Excel, Word, Powerpoint, LinkedIn, nástroje virtuální kanceláře (Google Office, Microsoft365)

Individuální kariérové a profesní poradenství

Individuální poradenské rozhovory s cílem sebepoznání, definování a řešení stanoveného problému v oblasti profesního směřování, zjišťování předpokladů pro danou práci, nasměrování a motivace ke změně, konzultace CV, motivačního dopisu, pomoc při hledání práce a s orientací na trhu práce, příprava na výběrové řízení, zvládání náročných životních situacích v období nezaměstnanosti, podpora akceschopnosti, slaďování rodiny a práce atd.


Pracovně-právní poradenství

Poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů (vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, MD/RD a práva žen, flexibilní formy práce, nároky a možnosti osob cílové skupiny atd.).

Realizovali jsme jak skupinovou tak individuální formu poradenství:

A. Seminář Světem paragrafů rodiny a práce aneb pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby – praktický seminář k tématům vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, DPP, DPČ, HPP, flexibilní formy práce vč. home-office, odměňování, diskriminace a rovné příležitosti, MD/RD, práva žen a povinnosti zaměstnavatele.

B. Individuální pracovně-právní poradna – individuální konzultace s právníkem specialistou 

Bilanční a pracovní diagnostika

Diagnostické zhodnocení pracovních a osobnostních předpokladů ve vztahu k potenciálnímu uplatnění na trhu práce, a to psychologem specialistou. Testování individuální i skupinové, individuální osobní konzultace s psychologem.


Aktivita byla určena pro vybrané účastníky.

Doprovodné služby

Provoz Infocentra Kariérový ReStart

Odborná pracovnice Infocentra poskytovala informace o projektu a zajišťovala přihlášení do společně naplánovaných aktivit. 

Dále bylo možné využít průběžnou podporu dle individuálních potřeb:

- komunikace s úřady práce a místními organizacemi

- využití odborné knihovny, infomateriálů

- využití počítače a přístupu na internet

Doprovodné hlídání dětí

Během většiny aktivit bylo v případě potřeby zajištěno bezplatné hlídání dětí od 1,5 roku. 

Úhrada cestovného

Pokud cestovali účastníci na naše akce veřejnou dopravou, bylo možné proplatit jim cestovné.