Rodina v obtížné situaci


 • Podpora rodin v registru SPOD - aktivity navazující na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. • Doučování dětí ze znevýhodněných rodin

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Jsme služba pomáhající rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v prevenci sociálního vyloučení a při sociálním začleňování. Naším cílem je, s co největší možnou mírou samostatnosti, posílit sociální fungování a rodičovské kompetence rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci jim vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte.

Služba je určena pro rodiny s dítětem z Čelákovic, Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a blízkého okolí v nepříznivé sociální situaci ohrožující vývoj dítěte, kterou neumí zvládnout samy a k jejímu řešení projevují aktivní přístup.

Služba je určená rodinám s dětmi a těhotným, například:

 • rodičům, kteří jsou na výchovu dětí sami,

 • rodičům, kteří si nevědí rady s výchovou a vzděláváním dětí (např. záškoláctví, příprava do školy),

 • rodinám, které nevycházejí s rodinným rozpočtem,

 • rodičům ve stresu („mám pocit, že je toho na mě moc“),

 • rodičům, kteří se chystají na návrat dětí z náhradní rodinné péče (ústavní nebo pěstounská péče),

 • rodičům, kterým hrozí odebrání dětí,

 • rodičům, kteří odcházejí z azylového domu,

 • nabízíme podporu mladým rodičům,

 • rodinám, kde je člen domácnosti se zdravotním postižením,

 • rodičům, kteří již nejsou aktivními uživateli návykových látek (drogy, alkohol…),

 • rodinám, které procházejí rozvodem či rozchodem, neočekávaným těhotenstvím/ mateřstvím, náhlou změnou, která ovlivní rodinnou situaci, vážným onemocněním.

Nabízíme:

 • podporu a provázení při stabilizaci nepříznivé sociální situace,

 • poradenství v oblasti výchovy a péče o dítě,

 • podporu vzdělávání, spolupráce se školou, školní přípravy,

 • poradenství v oblasti zaměstnání, finanční gramotnosti, státní sociální podpory, hmotné nouze a při hospodaření s rodinným rozpočtem,

 • podporu v oblasti bydlení –jeho hledání a udržení,

 • podporu při podávání návrhů či žádostí na úřady, doprovod na jednání,

 • integrační den a rodičovskou skupinu,

 • zprostředkování kontaktu s odborníky.


Dále nabízíme:

 • právní konzultace,

 • psychologické poradenství,

 • materiální pomoc formou oblečení, hraček, domácích potřeb,

 • potravinovou pomoc,

 • finanční podporu potřeb dětí, např. zájmových kroužků, školních pomůcek, letních táborů, apod.


Provázíme rodiny tak, aby:

 • dokázaly nahlédnout a překonat svoji obtížnou situaci,

 • uměly řešit své problémy samostatně,

 • si zlepšily vztahy v rodině,

 • si zlepšily rodičovské dovednosti,

 • lépe vyšly s rodinným rozpočtem,

 • se dokázaly rozhodnout, co a jak budou dělat (lepší práce s informacemi),

 • získaly nové dovednosti (práce s PC a internetem…),

 • dokázaly samostatně vyjednávat na úřadech,

 • přijaly odpovědnost za svá rozhodnutí.


SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA:

 • formou osobních schůzek a aktivní spolupráce sociálního pracovníka a rodiny,

 • přímo v domácnosti rodiny či v rámci doprovodu na různé úřady či instituce, na schůzkách v prostorách Rodinného centra ROUTA z.s. (formální v kanceláři, neformální na zahradě),

 • společně zmapujeme situaci, nastavíme Individuální plán a kroky vedoucí k jeho naplnění, určíme, kdo – co do příště udělá (např. obvolávání inzerátů, přihlášení dětí do MŠ, zjištění nároku a podmínek pro nárok na finanční podporu…), a zhodnotíme, zda se podařilo stanovených cílů dosáhnout.

 • první schůzka probíhá zpravidla do 14 dnů od prvního kontaktu se zájemcem o službu.

PROVOZNÍ DOBA:

Terénní forma:

Pondělí až pátek od 9:00 do 16:00, mimo tyto časy dle domluvy.


Ambulantní forma:

Čelákovice, Sedláčkova 107

Pondělí 9:00– 12:00 a čtvrtek 10:00 – 18:00


Brandýs nad Labem– Stará Boleslav, Boleslavská 34/6

Pondělí 13:00 – 16:00

SAS je poskytována bezplatně.


KONTAKT: Mgr. Lenka Horváthová - vedoucí sociální služby

tel.: 608 873 926, email: lenka.horvathova@rc-routa.cz

Tato služba je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Sociální služba je financována z dotací měst:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Lysá nad Labem

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí

za podporu aktivit pro děti a mládež v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

Děkujeme za podporu z Adventního kalendáře MAS Střední Polabí z.s.

Děkujeme nadačnímu fondu J&T za poskytování podpory rodinám v obtížné situaci a za finanční podporu projektu pro děti a mládež.

Děkujeme společnosti Albert za poskytování pravidelné potravinové pomoci.

Děkujeme společnosti Tesco za poskytování pravidelné potravinové pomoci a konání potravinových sbírek ve prospěch rodin v obtížné situaci.


Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Podpora rodinám v režimu SPOD - Klub pro děti, doučování a nácvik sociálních dovedností.