Projekt Routa rodinám ze Středního Polabí

Projekt je financován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000911

Doba realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026


Projekt představuje komplex navzájem provázaných aktivit na podporu minimálně 150 rodičů, dětí a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci žijících na území ORP Brandýs nad Labem s důrazem na princip participace a rozvoj multidisciplinární spolupráce - rozvoj poskytování služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny nad rámec základní registrované sociálně-aktivizační služby pro rodiny, zavádění nových metod práce do SAS, metodické zajištění aktivit, jejich ověření a evaluaci.


Projekt je zaměřen hlavně na rodiče, děti a mladé dospělé žijící na území ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav v situaci ohrožující běžné fungování rodiny, kterou nedokážou sami zvládnout a kde k vyřešení nepříznivé sociální situace nestačí běžné služby ani základní činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jde o rodiny, jejichž situace je náročná dlouhodobě, ale i o rodiny, kde dojde k náhlé neočekávané události (např. úmrtí, odchod jednoho z rodičů, nemoc) a také o rodiny s dětmi se specifickými potřebami, zejména děti s ADHD, děti s PAS, děti s problémovým chováním, děti s duševním onemocněním, děti rodičů po závislosti, děti rodičů s duševním onemocněním. Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a integrace rodin v nepříznivé sociální situaci zpět do běžné společnosti, zachování bezpečné péče o dítě v domácím prostředí vlastní rodiny, zvýšení dostupnosti a dlouhodobé profesionality služeb na podporu rodiny, rozvoj multidisciplinární spolupráce subjektů působících v této oblasti v regionu, zavedení nových metod práce v sociální službě pro rodiny, zejména pro děti se specifickými potřebami, posílení vlastních kompetencí dětí a rodin, zlepšení postavení ohrožených rodin a dětí a snížení počtu rodin v ohrožení. Zároveň je cílem projektu zhodnocení těchto inovativních přístupů a jejich integrace do poskytování sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny, včetně včasné identifikace ohroženého dítěte a jeho podpory prostřednictvím služeb prevence odebrání dítěte z rodiny, zavedení, metodická úprava a profesionalizace těchto služeb a jejich praktická realizace i po ukončení projektu. Dílčím cílem je i rozvoj dobrovolnictví a další podpory rodin v náročných situacích v komunitě, metodické zpracování aktivit v podobě umožňující zvýšení zastupitelnosti a tím dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny zejména v krizových situacích.


  

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Krausová: jana.krausova@rc-routa.cz, telefon 605 228 444

Mgr. Lenka Horváthová: lenka.horvathova@rc-routa.cz, telefon 608 873 926